Dane firmy do faktury

  Pełna nazwa firmy (*)

  Miejscowość (*)

  Kod pocztowy (*)

  Ulica (*)

  NIP (*)

  Wielkość firmy
  Dostęp do nagrań
  z Family Business Week 2021

  Zamawiam (+149zł)

  Zgłoszenie liczby osób

  Liczba uczestników kongresu ? (*)

  Dane 1 osoby

  Imię i nazwisko (*)

  Adres email (*)

  Stanowisko (*)

  Numer telefonu (*)

  Skąd dowiedziałeś się o Kongresie?

  Uwagi

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Fundację Instytut Biznesu Rodzinnego z siedzibą w Poznaniu, ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań („Fundacja”) zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Instytut Biznesu Rodzinnego z siedzibą w Poznaniu, ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań („Fundacja”) w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu otrzymywania materiałów marketingowych Fundacji i Partnerów IX Międzynarodowego Kongresu Firm Rodzinnych, materiałów merytorycznych przygotowanych przez Partnerów IX Międzynarodowego Kongresu Firm Rodzinnych oraz informacji handlowej Partnerów IX Międzynarodowego Kongresu Firm Rodzinnych. Zostałem/-łam poinformowany/-na o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe zostały podane przeze mnie dobrowolnie. (*)Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki regulaminu (*) Zobacz regulamin Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t. j. Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie mojego wizerunku, w szczególności formie fotografii i filmu („Utwory”), stworzonych w toku i w ramach IX Międzynarodowego Kongresu Firm Rodzinnych. Oświadczam, iż zdaję sobie sprawę, że Fundacja Instytut Biznesu Rodzinnego jako podmiot wyłącznie uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych do Utworów na których utrwalony zostanie mój wizerunek, będzie uprawniony do wykorzystywania, rozpowszechniania i dysponowania Utworami, bez ograniczeń terytorialnych ani czasowych, wraz z prawem do wykonywania zależnego prawa autorskiego określonego w art. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również do wyrażania zgody na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przez inne podmioty, na następujących polach eksploatacji, również w celach marketingowych promujących Fundacji Instytut Biznesu Rodzinnego: a) w zakresie utrwalania i powielania Utworów – wytwarzanie oraz powielanie określoną techniką egzemplarzy zdjęć, w tym: techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką elektroniczną, b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, rozporządzenie na rzecz osób trzecich pod jakimkolwiek tytułem, c) w zakresie rozpowszechniania Utworów w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie zdjęć w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu oraz telewizji, a także wystawiania go na wystawach, pokazach, konferencjach, spotkaniach.(*)
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracji przez Fundację Instytut Biznesu Rodzinnego z siedzibą w Poznaniu, do celów związanych z rejestracją oraz uczestnictwem w IX Międzynarodowym Kongresie Firm Rodzinnych. Jednocześnie oświadczam, iż w przypadku zgłoszenia przeze mnie również innych uczestników, jestem uprawniony/a do wyrażenia w ich imieniu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych do celu rejestracji i udziału w kongresie. (*)

  Hasło promocyjne (jeśli posiadasz) – po weryfikacji otrzymasz pro formę z obniżoną kwotą